Klachtenregeling

Inleiding
Het kan voorkomen dat het echoscopisch onderzoek in het screeningscentrum IRIS niet aan uw verwachtingen voldoet. Ook kunt u op- of aanmerkingen hebben over hoe er met u wordt omgegaan, of opmerkingen over de organisatie binnen het screeningscentrum.
Daarom heeft het screeningscentrum IRIS zich aangesloten bij de klachtenregeling van Ziekenhuis Rivierenland.

U kunt door middel van deze regeling:
– Uw ervaringen kenbaar maken
– Uw suggesties voor verbeteringen onder de aandacht brengen
– Uw klachten uiten
– De klachtenregeling voldoet aan de eisen die de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector stelt

Waarom een klachtenregeling
Wij vinden het belangrijk dat de zwangere vrouwen en hun partners tevreden zijn. Waar mensen samen zijn en samen werken, kan het gebeuren dat iets niet loopt zoals verwacht mag worden. Er kunnen misverstanden ontstaan, of gevoelens van onvrede over de behandeling of de bejegening. Wij willen graag dat er aan een dergelijke ongewenste situatie aandacht wordt besteed. We vragen u daarom ook uw klacht of opmerking te uiten tegen de desbetreffende persoon, en een gesprek aan te vragen. Omdat het vaak moeilijk is onvrede zelf te uiten tegen deze medewerker kunt u ook contact zoeken met de klachtenfunctionaris, en daar uw suggesties,  opmerkingen en gevoelens kenbaar maken.

Doelstellingen
Met de klachtenprocedure worden de volgende doelen nagestreefd:
Het bemiddelen bij een klacht of ongenoegen over de gang van zaken, het oplossen van misverstanden, of het wegnemen van gevoelens van onrecht en frustraties.
Inventariseren van eventuele tekortkomingen en fouten om blijvend de kwaliteit te bewaken en om in te kunnen spelen op de behoeften van de cliënten.

Gang van zaken
De klachtenfunctionaris  kan  op verschillende wijzen behulpzaam zijn.
U bepaalt wat u daadwerkelijk met een klacht wil doen. De klachtenfunctionaris onderneemt alleen actie als u daarvoor toestemming geeft.
Enige mogelijkheden zijn:
– De klachtenfunctionaris adviseert hoe u de klacht zelf kunt bespreken
– De klachtenfunctionaris kan contact leggen met de betrokken medewerker
– De klachtenfunctionaris helpt u uw klacht op papier te zetten
– De klachtenfunctionaris kan u informeren over andere klachtenprocedures
– De klachtenfunctionaris regelt een gesprek met betrokken medewerker voor u, en kan ook
aanwezig zijn tijdens dit gesprek

Klachtencommissie
Naast de klachtenfunctionaris is er een klachtencommissie. Als bemiddeling niet tot het gewenste resultaat heeft geleid, dan kunt u overwegen uw klacht aan deze commissie ter behandeling voor te leggen. Ook kunt u uw klacht rechtstreeks bij de klachtencommissie indienen. De klachtencommissie behandelt uw klacht en doet een uitspraak. Ook kan zij naar aanleiding van deze uitspraak een aanbeveling doen, bijvoorbeeld aan het bestuur van het screeningscentrum of aan de desbetreffende medewerker.

Hoe krijgt u contact?
Uw klacht kan vertrouwelijk besproken worden. U kunt telefonisch of persoonlijk een afspraak maken. Het kantoor van de klachtenfunctionaris bevindt zich op de begane grond in de aanbouw bij de centrale liftenhal. Als de klachtenfunctionaris niet aanwezig is, dan kunt een boodschap inspreken op de telefoonbeantwoorder. U wordt dan zo spoedig mogelijk teruggebeld. Ook is het mogelijk een briefje in één van de brievenbussen te doen.

Meer informatie

De klachtenregeling en het huishoudelijk reglement van de klachten-commissie zijn op aanvraag beschikbaar bij de klachtenfunctionaris.

Bereikbaarheid

De klachtenfunctionaris is bereikbaar via:
Telefoon: 0344-674351
Per post: Ziekenhuis Rivierenland, t.a.v. de klachtenfunctionaris, Postbus 6024, 4000 HA Tiel.
Email: klachtenfunctionaris@zrt.nl
Brievenbus: deze bevindt zich bij de werkkamer van de klachtenfunctionaris (liftenhal route 3)