Privacy verklaring AVG

Privacystatement Verloskundig & Prenataal Screeningscentrum IRIS
De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

Voor vragen over kunt u ons bereiken via info@screeningscentrum-iris.nl

Verwerking van uw gegevens
In Verloskundig & Prenataal Screeningscentrum IRIS worden persoonsgegevens en medische gegevens van u verwerkt. Dit is noodzakelijk om het echoscopisch onderzoek goed te kunnen uitvoeren en voor de financiële afhandeling betreffende het onderzoek.

Wij slaan uw persoonsgegevens en uw medische gegevens digitaal op in ons digitale afspraken systeem en uw digitale echo-dossier.

Bewaartermijn
Verloskundig & Prenataal Screeningscentrum IRIS is wettelijk verplicht uw echodossier 20 jaar te bewaren. Na deze periode wordt uw echodossier vernietigd.

De plichten van Verloskundig & Prenataal Screeningscentrum IRIS
Verloskundig & Prenataal Screeningscentrum IRIS is volgens de AVG de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in het centrum plaatsvindt.

Wij voldoen als volgt aan deze verplichtingen

  • Uw gegevens worden verzameld voor zorgverlening, voor het declareren van het onderzoek bij uw zorgverzekeraar en voor de landelijke registratie.
  • Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden.
  • U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden. De verloskundig zorgverlener brengt u daarvan op de hoogte.
  • Alle medewerkers binnen Verloskundig & Prenataal Screeningscentrum IRIS hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.
  • Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.
  • Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening. Voor medische gegevens is deze bewaartermijn in principe 20 jaar.

De rechten voor u als cliënt
U heeft de volgende rechten als cliënt: – Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden. – Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad). – Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn. – Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven. – Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier.
– Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit bij voorkeur per mail (info@screeningscentrum –iris.nl) kenbaar maken. Uw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of uw curator of mentor).

De Wet Geneeskundige Overeenkomst (WBGO) beschouwt de cliënt als meerderjarig vanaf 16 jaar. Jongeren vanaf 16 jaar die inzage in of een afschrift van hun medisch dossier willen, moeten zelf de aanvraag indienen. Indien de cliënt niet meer in leven is, is het verstrekken van de medische gegevens toegestaan indien verondersteld kan worden dat de overledene hiertegen geen bezwaar zou hebben gehad of er sprake is van zwaarwegende belangen om de zwijgplicht van de zorgverlener te doorbreken. Deze beslissing ligt bij de zorgverlener.

Peridos
Als u besluit deel te nemen aan de 20 weken echo worden uw gegevens gebruikt. Die gegevens worden vastgelegd in een databank genaamd Peridos. Dit is een systeem waar alle zorgaanbieders gebruik van maken die bij de prenatale screening in Nederland betrokken zijn. Maar alleen zorgaanbieders die bij uw screening betrokken zijn, kunnen uw gegevens raadplegen. Het systeem is optimaal beveiligd om uw privacy te waarborgen. Ook het regionaal centrum kan bij de gegevens in Peridos. Het regionaal centrum coördineert het screeningsprogramma en bewaakt de kwaliteit van de uitvoering door alle betrokken zorgverleners. Daarvoor heeft het een vergunning van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). De screening moet aan landelijke kwaliteitsnormen voldoen. Het regionaal centrum bewaakt de kwaliteit onder andere aan de hand van de gegevens in Peridos. Ook de zorgverleners zelf zijn bezig met kwaliteitsbewaking. Soms moeten zij daarvoor onderling gegevens vergelijken. Uw zorgverlener kan u meer informatie geven over de bescherming van uw gegevens. Als u dit wilt, kunnen na afloop van de screening uw persoonlijke gegevens uit Peridos worden verwijderd. Zeg dit dan tegen uw verloskundig zorgverlener.

Scholing en bijscholing
Voor scholings- en opleidingsdoeleinden kan het zo zijn dat de beelden van het onderzoek van uw kindje geanonimiseerd worden uitgewisseld om van te leren. Wilt u niet dat de beelden daarvoor worden gebruikt zegt u dit dan tegen u verloskundig zorgverlener.

Wetenschappelijk onderzoek
Anderen dan uw zorgaanbieders en het regionaal centrum kunnen niet bij uw persoonlijke gegevens. Voor statistieken, bijvoorbeeld hoeveel zwangeren van de prenatale screening gebruik maken, worden uitsluitend anonieme gegevens gebruikt. Dit betekent dat de gegevens op geen enkele wijze tot u als persoon te herleiden zijn. Ook niet door degenen die de statistieken opstellen. Dat geldt ook voor wetenschappelijk onderzoek. Om de prenatale screening steeds opnieuw te verbeteren, is wetenschappelijk onderzoek nodig. Dat vindt bijna altijd uitsluitend met anonieme gegevens plaats. Hierbij zijn zoveel mogelijk voorzorgsmaatregelen getroffen opdat de gegevens niet naar u of uw kind herleidbaar zijn. In uitzonderingsgevallen zijn herleidbare gegevens voor het wetenschappelijk onderzoek nodig. Wilt u niet dat uw gegevens in zo’n uitzonderingsgeval worden gebruikt? Zeg dat dan tegen uw verloskundig zorgverlener. Uiteraard heeft uw beslissing geen enkele invloed op de manier waarop u voor, tijdens of na de screening wordt behandeld.

Uitwisseling gegevens
De medewerkers van Verloskundig & Prenataal Screeningscentrum IRIS hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de zorgverlener voor verstrekking van uw persoonsgegevens uw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft.
Verloskundig & Prenataal Screeningscentrum IRIS wisselt, nadat u hiervoor toestemming hebt gegeven, relevante medische gegevens veilig en betrouwbaar uit met uw verwijzer en indien verdere diagnostiek nodig is, met de afdeling Prenatale Diagnostiek van het UMC Utrecht of het UMC Radboud te Nijmegen. Bent u daar geweest dan geven zij op hun beurt een terugkoppeling naar uw verloskundig hulpverlener en naar het Verloskundig & Prenataal Screeningscentrum IRIS

Overdracht van uw dossier
In principe vindt er geen overdracht van uw echodossier plaats naar een andere echopraktijk of zorgverlener. Mocht dit noodzakelijk zijn dan gebeurt dit via uw verloskundig hulpverlener.

Vraag of klacht
Heeft u een vraag of een klacht? Bijvoorbeeld over met wie wij gegevens delen of onze omgang met uw medische gegevens? Dan gaan we hierover graag met u in gesprek.

T : 0344-674850
E : info@screeningscentrum-iris.nl
W: www.screeningscentrum-iris.nl

Wijzigingen
Dit privacystatement kan worden gewijzigd. Het is daarom raadzaam om dit privacystatement regelmatig te raadplegen. De huidige versie is het laatst gewijzigd op 15 juni 2022.